본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수출뉴스

홈 뉴스 수출뉴스
06.09 2021

[호치민] 베트남 건강식품은 헬스앤뷰티 스토어에서!

조회323

호치민지사 mwhan@at.or.kr  

□ H&b 개요
  - H&B 스토어란 헬스엔뷰티의 약자로, 국내외 건강식품이나 중저가형 화장품 브랜드를 판매하는 유통 채널이며 한국에서는 대표적으로 올리브영, 룹스, 랄라블라 등이 있으며 베트남에서는 크게 가디언, 왓슨이 있음
  - 기존 주 거래가 이루어졌던 재래시장보다는 현대화된 유통 매장에서 직접 제품을 사용해보며 품질을 확인할 수 있고 품목별 유사 상품 비교가 가능한 헬스엔뷰티 시장이 빠르게 성장하고 있음
  - 코로나19로 인한 옴니채널(omni-channel) 전략의 확대로 소비자가 건강 및 미용 제품을 온⦁오프라인으로 구매할 수 있고 이러한 구매 패턴이 베트남 소비자의 새로운 쇼핑 습관으로 떠올라 큰 인기를 얻고 있음

□ 베트남 H&B 매출
  - 현지인의 건강 관심도가 높아짐에 따라 H&B스토어 매출액은 매년 10-17% 꾸준히 성장하고 있어 베트남 내 주목할 만한 시장임

□ 베트남 H&B 스토어
 ◦ 가디언(Guardian)
   - 2011년 베트남에 진출한 홍콩 데어리팜(Dairy Farm)의 가디언은 현재 1만개 상품 판매로 약 100개의 매장을 보유한 베트남 대표 H&B 스토어임
   - 화장품 및 생활용품을 주로 취급하고 있으며 스낵류, 건강기능식품 등의 식품군 확대를 통해 사업영역을 확장하고 있음. 취급 한국 식품으로는 김스낵, 자일리톨, 홍삼 가공식품, 비타민 등이 있음
external_image

 ◦ 왓슨스(watsons)
   - 홍콩 허치슨 홀딩스(Hutchison Holdings)의 왓슨스가 2019년 호치민 중심부에 있는 68층 비텍스코 파이낸셜 타워 1층에 오픈하였으며 빠른 속도로 호치민을 중심으로 지점 수가 증가하여 현재 남부에만 7개 매장을 운영중임
   - 간, 피부, 관절에 도움을 주는 한국 건강기능 식품 및 베트남에서 인기가 좋은 한국 홍삼액을 판매 중임
   - 가디언과 마찬가지로 화장품을 주로 취급하는 H&B스토어이나 식품군 영역을 확장시킴에 따라 주목해야 할 H&B스토어 중 하나임

external_image
◦ 마쓰모토키요시(Matsumoto Kiyoshi)
  - 일본 최대 H&B 체인점으로 태국과 대만에 이어 세 번째 해외진출로 `20년 10월 호치민 중심가에 273m2 매장을 개점하여 향후 5년 내 15개의 매장을 개장할 계획임
  - 화장품 및 기능성 식품을 중점으로 판매 중이며 일본 브랜드 외에 베트남 소비자들에게 인기 있는 현지 및 해외제품을 판매 중임

external_image

◦ 뷰티박스(Beauty Box)
  - 한국의 뷰티박스는 `18년 말에 호치민 사이공센터(SAIGON CENTER)에 1호점을 입점하여 베트남에 현재 6개 지점이 있음
  - 매장 내 식품군은 타 H&B스토어에 비하여 적지만 베트남 내 유일한 한국 H&B스토어인 만큼 한국을 좋아하는 현지인들에게 인기가 많음

external_image
◦ 메디케어(Medicare)
  - 2001년도에 설립하여 가장 오래된 브랜드로 현재 전국에 89개 매장 보유중이며 화장품과 의약품 외에 홍삼액, 숙취해소제, 자일리톨 등 한국식품을 유통하고 있음
  - 매장의 절반이 호치민시에 위치해 있으며 주로 로드샵 또는 대형마트 내 숍인숍 형태로 운영함
external_image
◦ 롱쩌우(Long Chau)
   - 베트남 IT대기업인 FPT의 의약품 소매채널인 롱쩌우 약국은 `20년기준 전국 200개 매장을 보유중이며 자사는 약 5천개 제품의 유통기한을 점검할 수 있는  실시간 제품검사 시스템을 도입함
   - 한국식품으로는 숙취해소제 및 홍삼엑기스 등을 판매중이며 현재 베트남 시장내에서 명성을 쌓고있어 큰 성장 잠재력을 가지고 있음

external_image
 ◦ 파마시티(Pharmacity)
   - 2011년에 베트남에서 처음으로 약국체인점을 설립하여 현재 600개 이상의 지점 보유 중임
   - 2025년까지 베트남 사람 50%가 차량 이동 기준 10분 이내 거리에서 약국을 이용할 수 있도록 전국 63개성에 5천개 매장을 오픈할 예정임
   - 한국 건강기능식품, 음료 및 과자류를 가장 많이 유통하는 약국으로 파악됨

external_image

external_image

□ 시사점
 - 밀레니엄(Millennial)세대의 안정된 소득과 급속한 산업화로 소비력이 높아 외국제품 및 현대화된 가게에서 제품을 구매하는 고객 수가 증가하고 있음
 - 현재 베트남의 헬스앤뷰티(H&B) 시장의 크기는 작지만 점포 수 확산 및 매출액 증가로 빠르게 성장하고 있으며 앞으로 시장경쟁이 더움 심화될 것으로 판단됨
 - 코로나19 확산으로 건강에 관심이 높아지면서 슈퍼 및 백화점 유통매장 외에 현대화된 H&B스토어에서도 구매를 선호하므로 주목해야 할 시장임

□ 참조링크
 - 「Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu vượt mốc 200 cửa hàng」, vnexpress.ner, 2020.12.05.
 - 「Có gì đặc biệt ở cửa hàng Matsukiyo vừa khai trương tại Việt Nam」, tuoitre.vn, 2020.10.19
 - 「Chuỗi nhà thuốc tham vọng mở thêm 350 cửa hàng, doanh số tăng 230% ngay trong năm nay」,  vietnambiz.vn, 2020.05.11.
 - 「CEO Chris Blank: Nhu cầu về dược phẩm của người Việt liên tục tăng trưởng 2 chữ số, Pharmacity hướng đến móc doanh thu 1,5 tỷ USD」, cafef.vn, 2021.05.06'[호치민] 베트남 건강식품은 헬스앤뷰티 스토어에서!' 저작물은 "공공누리 2유형 출처표시 + 상업적 이용금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

관련 뉴스